నిల్వలు

Archive for the ‘పాటలు’ Category

ఆ తోటలోనొకటి ఆరాధనాలయము…

సెప్టెంబర్ J, 2010 3 వ్యాఖ్యలు

చాల రోజులుగా వెతుకుతున్న పాట (ఆ తోటలోనొకటి ఆరాధనాలయము) ఈరోజు శ్యామ నారాయణ గారి(Old Telugu songs collector) వలన వినడం జరిగింది. ఈ పాట నా చిన్నప్పుడు ఎవరో పాడగా వినడం జరిగింది. మళ్ళి వినాలనుకున్నా ఎక్కడా దొరకలేదు. ఈన్నాళ్ళకి శ్యామ నారాయణ గారిని request చేస్తే ఆయన పంపించారు. ఈ పాట తధాగతుడి గురించినది కావడం యాధృచ్చికం కాదు.
ఇక్కడ వినండి.

ప్రకటనలు
వర్గాలుపాటలు, బౌద్దం