నిల్వలు

Archive for the ‘కవిత్వం’ Category

టావో టె చింగ్ – 1

జూలై J, 2010 6 వ్యాఖ్యలు

పవిత్రతనీ జ్ఞానాన్నీ విసిరేయ్యి
ప్రజలు నూరు రెట్లు సంతోషంగా ఉంటారు

నీతినీ న్యాయాన్నీ పరిత్యజించు
ప్రజలు సరి అయిన దారిలో నడుస్తారు

లాభాన్ని జిగీషనీ వదిలెయ్యి
సమాజంలో దొంగలూ దోపిడీదార్లూ నశిస్తారు

ఇంకా సరిపోలేదా?
వృత్త మధ్యంలో నిలబడి
సమస్తవిషయాలనీ వాటి దారిన జరగనీ

(Lao-tzu – టావో టె చింగ్ – S. Mitchell ఆంగ్లానువాదం నుంచి స్వేచ్చానుసరణ)

టావో టె చింగ్ – టావో అధ్యత్మికతకి మూలమైన ఈ ఛైనీస్ పుస్తకం Eckhart Tolle అనే సమకాలీన ఆధ్యత్మికవేత్త చేత “గొప్ప పుస్తకాలలొ ఒకటి” అని కొనియాడబడింది.

నాకు తెలిసి తెలుగులో దీన్ని ఎవరూ పూర్తిగా అనువదించలేదు. కొన్ని విడి పద్యాలని అనువదించడం జరిగిందనుకుంటా. పూర్తి అనువాదం గురించి ఎవరికైనా తెలిస్తే, చెప్పగలర

ప్రకటనలు